کارزار جهانی اشرف‌نشانها: حمایت از قیام مردم ایران، آزادی زندانیان سیاسی، گزارشهایی از استکهلم و یوتوبوری در سوئد، و تورنتو و اوتاوا در کانادا.